About

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ให้มีความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเติมขีดความสามารถ พัฒนาความรู้ ทักษะให้กับนักเรียนในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน และเห็นคุณค่าของการรวมตัว บนความหลากหลายของชาติพันธุ์ในประชาคมอาเซียน ตั้งแต่ปี 2552 โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ได้พัฒนานวัตกรรม “การโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ และการพูดพาทีสร้างสรรค์” ซึ่งเป็นการนำกระบวนการแข่งขันทางวิชาการมาเป็นกิจกรรมเสริมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการพัฒนาทักษะทางวิชาการในด้านอื่นๆ โดยมีรูปแบบการโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษที่เป็นไปตามการแข่งขันสากล คือ รูปแบบรัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary) ในหัวข้อการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการตระหนักถึงการเป็นพลเมืองโลก เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และความเข้าใจในเชิงลึก เห็นคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างได้อย่างเข้าใจ โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การพัฒนารูปแบบการแข่งขัน พัฒนานักเรียนที่มีศักยภาพทางภาษาสูง พัฒนาคู่มือการจัดการแข่งขัน พัฒนาหลักสูตร Building Skills for Debate และฝึกอบรมครูผู้สอนในการนำกิจกรรมลงสู่ชั้นเรียน ให้กับครูและผู้จัดการศูนย์ ERIC และ PEER จำนวน 6 จุดฝึกอบรมทั่วประเทศ ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2559 เพื่อเป็นแกนนำในการเผยแพร่ ขยายผล ให้กับครูในพื้นที่ในการส่งเสริมทักษะ และกระบวนการของกิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษสู่การจัดกิจกรรม ทั้งในและนอกห้องเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้และทักษะของตนเองตามความสนใจและความถนัดต่อไป  และยังได้พัฒนาผู้ตัดสินการโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษให้มีศักยภาพและเกณฑ์การตัดสินที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเปิดเวทีการแข่งขันทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการขยายผลกิจกรรมลงสู่โรงเรียนตามภูมิภาคต่างๆ โดยมีวิทยากรแกนนำ สพฐ. เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรมได้แก่ 1. จัดฝึกอบรมผู้ตัดสินโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับ สพฐ. และ 2. จัดการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ. 2562 (The National OBEC English Debate Competition 2019) ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 and Globalization” โดยดำเนินการในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ ระหว่างเดือนพฤษภาคม กันยายน 2562 มีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายผลองค์ความรู้กิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษให้เผยแพร่ในระดับภูมิภาคมากยิ่งขึ้น และเพื่อมีเวทีให้กับนักเรียนและครูได้แสดงความสามารถของการใช้ภาษาอังกฤษระดับสูง และการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การอภิปรายในเชิงเหตุและผล ในหัวข้อที่จะช่วยพัฒนานักเรียนและครูซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลกต่อไป