What we Do

01

Build a culture of critical thinking

02

Promote understanding of Principles/Ideologies

03

Exercise Problem Analyzing & Solving Skills

About Us

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ให้มีความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเติมขีดความสามารถ พัฒนาความรู้ ทักษะให้กับนักเรียนในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน และเห็นคุณค่าของการรวมตัว บนความหลากหลายของชาติพันธุ์ในประชาคมอาเซียน ตั้งแต่ปี 2552 โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ได้พัฒนานวัตกรรม “การโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ และการพูดพาทีสร้างสรรค์” ซึ่งเป็นการนำกระบวนการแข่งขันทางวิชาการมาเป็นกิจกรรมเสริมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง …

adjudication Training

Applications are now closed!

Thank you to everyone who applied to the Adjudication Training.