What we Do

01

Build a culture of critical thinking

02

Promote understanding of Principles/Ideologies

03

Exercise Problem Analyzing & Solving Skills

About Us

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ให้มีความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเติมขีดความสามารถ พัฒนาความรู้ ทักษะให้กับนักเรียนในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน และเห็นคุณค่าของการรวมตัว บนความหลากหลายของชาติพันธุ์ในประชาคมอาเซียน ตั้งแต่ปี 2552 โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ได้พัฒนานวัตกรรม “การโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ และการพูดพาทีสร้างสรรค์” ซึ่งเป็นการนำกระบวนการแข่งขันทางวิชาการมาเป็นกิจกรรมเสริมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง …

SouthRegional Tournament
30 Aug - 1 Sep 2019

BP Grand Tower,
Songkhla

CentralRegional Tournament
7 – 9 August 2019

Royal Benja Hotel,
Bangkok

NorthRegional Tournament
21-23 August 2019

Lampang Viengthong Hotel,
Lampang

NortheastRegional Tournament
13 - 15 September 2019

Baansuan Khun Ta Resort,
Ubon Ratchathani

adjudication Training

Applications are now closed!

Thank you to everyone who applied to the Adjudication Training.